GDPR

Zásady spracúvania osobných údajov zákazníkov We-Do travel s.r.o.

 

Vážení klienti,

na základe nariadenia GDPR chceme a musíme chrániť Vaše osobné údaje, a preto Vás informujeme o tom, ako to robíme. Robíme to jasne a zrozumiteľne, lebo našim cieľom ste Vy, naši klienti.

Právny základ:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”)

Kto sme my?

Prevádzkovateľ (ďalej „WDT“):

We-Do travel, s.r.o., Tatranská 65, 841 06 Bratislava, IČO: 35849959
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27994/B

Adresa na zasielanie písomností: Björnsonova 1, Bratislava, 811 05
E-mail: info@wedotravel.sk
Telefonický kontakt: +421 948 877 323

Osoba ustanovená na riešenie problémových situácií a nahlásenie úniku relevantným úradom:
Mag. Tomáš Krátky: tomas.kratky@wedotravel.sk

Kto ste Vy?

Poskytovateľ osobných údajov – ďalej „Dotknutá osoba“

Odkiaľ pochádzajú osobné údaje?

Podľa spôsobu získania rozlišujeme dve skupiny údajov:
a) osobné údaje, poskytnuté na základe vlastného súhlasu
b) osobné údaje, poskytnuté bez vlastného súhlasu, ale pochádzajúce z iných zdrojov:
– z verejne dostupných zdrojov

– od tretích strán, ktoré musia mať oprávnenie nakladať s týmito údajmi

Osobné údaje získavame skoro výhradne elektronickou formou, vyplnením príslušných formulárov na našich webstránkach alebo zaslaním údajov cez email. V ojedinelých prípadoch získavame údaje telefonicky, prípadne osobne.

Kedy môžeme s osobnými údajmi narábať?

WDT spracováva osobné údaje zákonne, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) spracúvanie je nevyhnutné za účelom uzatvárania, plnenia alebo evidencie Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba „Zmluva“)
b) spracúvanie je nevyhnutné za účelom naplnenia oprávnených záujmov WDT;
c) Dotknutá osoba vyjadrila explicitný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

Kto môže narábať s osobnými údajmi?

a/ WDT a jeho zamestnanci poverení spracovaním osobných
b/ V odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu:

1/ Zmluvní partneri WDT, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme naše služby cestovného ruchu, ktoré ste si u nás objednali
2/ Externé spoločnosti spravujúce informačné systémy WDT a poskytujúce webhosting, služby e-mail marketingu, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti.
3/ Naša účtovnícka spoločnosť
4/ Štátne orgány, ak nám to ukladajú platné právne predpisy

Za akým účelom môžeme narábať s osobnými údajmi?

a) Za účelom uzatvárania, plnenia alebo evidencie Zmluvy, za účelom zabezpečenia víz, či za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, môže WDT spracúvať nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo a dátum vystavenia a exspirácie cestovného dokladu cestujúceho, pohlavie cestujúceho, informácia o mieste narodenia cestujúceho, štátna príslušnosť a národnosť cestujúceho, informácie o zamestnávateľovi dotknutej osoby a kontaktné údaje na zamestnávateľa, informácie o príbuzných žijúcich v zahraničí, informácie o zdravotnom stave, dietetické a zdravotné obmedzenia cestujúceho alebo dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je uzavretá Zmluva a jej naplnenie. Údaje môže WDT poskytnúť aj tretím osobám, ak je to nevyhnutné za účelom plnenia Zmluvy. S tretími osobami má WDT uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá ich zaväzuje dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov.

Ak Dotknutá osoba odmietne poskytnúť WDT osobné údaje, požadované za účelom plnenia Zmluvy, WDT nie je povinné uzatvoriť Zmluvu, ani poskytovať či sprostredkovať žiadne služby.

b) WDT môže spracúvať osobné údaje Dotknutých osôb za účelom priameho marketingu, podpory predaja, propagácie obdobných služieb, informovania klientov o produktoch a novinkách vo svojej ponuke, zasielania newsletterov, prieskumu spokojnosti so zakúpenými produktmi a využívanými službami, spotrebiteľských súťaží a podobne. Za uvedeným účelom môže WDT spracúvať nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie, pracovné zaradenie a špecializácia, kontaktné údaje zamestnávateľa, údaje a štatistiky o návšteve webových stránok WDT, IP adresa, lokalita IP adresy, cookies, logy, základné údaje o zakúpených produktoch, základné údaje o dopytovaných produktoc,l fotografie – vytvorené na zájazde prevádzkovateľom alebo ním poverenou osobou, alebo poskytnuté WDT zo strany Dotknutej osoby (účastníka zájazdu).

Údaje získané za uvedeným účelom je WDT povinné uchovávať oddelene od údajov poskytnutých na iné účely. Tieto osobné údaje sú dostupné len oprávneným osobám WDT. WDT nesmie tieto údaje zverejniť žiadnej tretej osobe. Dotknuté osoby sa môžu z odoberania marketingových noviniek, newsletterov, kedykoľvek odhlásiť.

c) Propagáciu produktov a služieb môže WDT realizovať najmä formou zasielania elektronickej pošty, telefonicky, či prostredníctvom využitia poštových služieb. Bez dobrovoľne získaného, jednoznačného a konkrétneho, súhlasu so spracovaním osobných údajov na uvedené marketingové účely nie je WDT oprávnené spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, či kontaktovať Dotknutú osobu za týmto účelom.

d) WDT vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracovanie osobných údajov vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané automatické informačné systémy alebo webové aplikácie za účelom rozhodovania o osobných aspektoch Dotknutých osôb a následne poskytovania individuálne upravenej ponuky produktov a služieb.

e) WDT používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý sleduje, ako návštevníci používajú tieto stránky. Keď si návštevník prehliada stránku WDT, systém vygeneruje tzv. cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na stránkach, detaily prehliadania, atď.). Tieto údaje nie sú prepojené na osobu návštevníka.

Tento nástroj je nástrojom na vytváranie užívateľsky príťažlivej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. WDT nepoužíva analytické systémy na zber osobných údajov.

Návštevníci webových stránok WDT majú možnosť cookies vymazať alebo odmietnuť a môžu si nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov svojho prehliadača. Ak sa rozhodnú cookies neakceptovať, nebudú môcť využívať niektoré funkcie stránok WDT.

f) WDT taktiež používa remarketingové kódy na zaznamenanie užívateľovej aktivity, keď si prezerá určité stránky, za účelom poskytovania ponuky služieb cielene prispôsobenej užívateľským zvyklostiam klienta. Tieto cookie, zbierajúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webových stránok WDT primeraným nastavením svojho prehliadača zakázať.

Kde sa nachádzajú Vaše osobné údaje?

V elektronickej podobe v databáze tzv. CRM systému na správu klientov.
V elektronickej podobe na našom internom serveri.
V elektronickej podobe v uloženej emailovej komunikácií.
Vo fyzickej podobe v zložkách jednotlivých zájazdov a v podkladoch pripravovaných pre sprievodcov.

Zaistenie ochrany osobných údajov

Na zaistenie ochrany spracúvaných osobných údajov prijalo WDT opatrenia, na ich ochranu pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Pre zamestnancov WDT sú stanovené podmienky a pravidlá pre prístup a spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch.

Pripojenie na internet a prenos osobných údajov sú zabezpečené šifrovaním a certifikátom SSL. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s osobnými údajmi Dotknutých osôb a nesmú osobné údaje poskytovať tretím stranám bez súhlasu Dotknutej osoby.

Náš CRM systém spĺňa požiadavky GDPR. Osobné údaje uložené na našom internom serveri sú chránené ochranou preniknutia zvonku, tzv. firewall. Email sú uložené u poskytovateľa Websupport, ktorý spĺňa požiadavky GDPR.

Zložky sa nachádzajú v priestore chránenom alarmom mimo pracovných hodín. Citlivé osobné údaje sú uložené v trezore.

Vymazanie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov:
a) WDT v nevyhnutnom rozsahu uchováva osobné údaje potrebné k plneniu Zmluvy najviac 1 rok od dátumu ich získania.
b) WDT spracováva a uchováva osobné údaje na marketingové účely po dobu maximálne 10 rokov od dátumu ich získania.

Po uplynutí doby, pošas ktorej osobné údaje nevyhnutne potrebujeme na zebezpečenie aktivít popísaných v bode A. tieto údaje zneškodníme.
Údaje na elektronických médiach nie len vymažeme, ale dátové nosiče nanovo formátujeme, aby nebola možná obnova dát.

Údaje vo fyzickej podobe zneškodníme skartovačkou.

Vaše práva

Máte právo na:
– prístup k svojim osobným údajom,
– opravu nesprávnych osobných údajov,
– výmaz svojich osobných údajov,
– obmedzenie rozsahu spracúvania osobných údajov,
– prenosnosť osobných údajov,
– namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
– neúčinnosť rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania,
– kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
– podanie návrhu na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov
– odvolanie súhlasu so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, prostredníctvom:
a) Zaslania e-mailu na e-mailovú adresu WDT
b) Zaslania žiadosti na kontaktnú adresu WDT
c) Odhlásenia sa z odoberania newsletterov a iných marketingových kampaní WDT.

Tieto práva môžete využiť vyplnením formulára na stránke wedotravel.sk/GDPR Na Váš námet odpovieme do 1 mesiaca od podania.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom spracovávame alebo chránime vaše osobné údaje, obráťte sa prosím so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou, tel.: +421 2 32 31 32 14)

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva ústne, písomne alebo elektronicky, prostredníctvom uvedených kontaktných údajov na prevádzkovateľa, resp. zodpovednú osobu.

Naše práva

Máme právo zmeniť tieto Zásady, ale o každej zmene Vás budeme vopred informovať.